റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും സന്ദർശിക്കു  www.mykerala.co.in

House for Rent or Sale > വീടും സ്ഥലവും വിൽക്കാനോ വാടകയ്ക്കോ ഉണ്ടോ ? എങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഇൻഫോർമേഷൻ പോർട്ടലായ My Kerala യിൽ വെറും 100 രൂപയ്ക്കു നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം ( ആദ്യത്തെ 100 പേർക്ക് മാത്രം ) (conditions apply)

നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യൂ …അതും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ…പ്രസിദ്ധികരിക്കേണ്ട പരസ്യത്തിന്റെ മാറ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കു.