ആകാശക്കാഴ്ച്ചയില്‍ ഒരു പച്ചത്തുരുത്ത് മാത്രമായി തോന്നുന്ന കുമരകം നിരവധി അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്…

Kumarakom is a small village 14 km. west of Kottayam. It is a part of Kuttanad, which is a ‘ wonder land ‘, lying below sea level, comprising of a number of islands, in the back waters. Kumarakom Village covers an area of 5166 Ha of which 2413 Ha is lake portion, 1500 Ha is paddy fields and the remaining portion of 1253 Ha is dry land. Kumarakom is an unbelievably beautiful paradise of mangrove forests, emerald green paddy fields and coconut groves interspersed with enchanting waterways and canals adorned with white lilies. Situated on the Vembanad Lake, this small water world has plenty of traditional country boats, crafts and canoes which will take you in to the heart of scenic Kerala. The resorts near by offer comfortable accommodation and exclusive leisure options like Ayurvedic massages, Yoga and meditation besides boating, fishing, angling and swimming.

Kumarakom gained national and international importance with the visit of the Hon’ble Prime minister A.B. Vajpayee in 2000 December.

People and Life Style

The people on the banks of Vembanad Lake are generally peace-loving and follow a neat and healthy lifestyle. Fishing is a livelihood for the backwater people. The menfolk use small fishing boats and nets. Even the women have developed skills in fishing.

By Air
Nearest airports are Cochin International Airport, Ernakulam District (74.3 Km)& Trivandrum International Airport, Thiruvananthapuram District (163.8 Km)
By Train
Railway Station Kottayam (16 Km)  ( Enquiry : 0481-2563535, 2567360, 2567491)
By Road
KSRTC, Kottayam (15 Km) ( Enquiry: 0481 2562908)

Leave a Reply

Your email address will not be published.