Add a review
leads
LEADS-3
LEADS-2
Add a review

 +2 ക്കാരനും എഞ്ചിനിയറാവാം!

4 മാസത്തെ പരിശീലനത്തിലൂടെ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ഒരുപോലെ ജോലി സാധ്യതകളുള്ള ELV & Network എഞ്ചിനിയറാവാം

SSLC/ Plus two / Digree കഴിഞ്ഞവര്‍ക്ക് 4 മാസത്തെ പരിശീലനത്തിലൂടെ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ഒരുപോലെ ജോലി സാധ്യതകളുള്ള ELV & Network എഞ്ചിനിയറാവാം

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസില്‍ ELV കോഴ്സ് പഠിക്കൂ… ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ELV ടെക്നീഷനാകാനുള്ള സുവര്‍ണ അവസരം കരസ്ഥമാക്കൂ..

1st floor Shoppers Arcade, Near Woodbine Restaurant, Court Road, Manjeri Manjeri, Kerala, India

അഡ്മിഷന്‍ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു

Our ELV Technician Course includes– CCTV, IP CAM, NETWORKING, BARCODE, ALARM SYSTEMS, VIDEO DOOR PHONE, BIOMETRICS, EPABX, DOOR LOCKS,  GPS VEHICLE TRACK, HOME/OFFICE AUTOMATION

FREE HOSTEL
100% PLACEMENT
100% Practical Training

For Training Details:
Contact   9496764433

0483 2764433

 

  • For Advt & Listing in MyKerala - Contact : 9745150140 , 9744712712
  • Verified : Yes
  • Disclaimer : mykerala.co.in -infopages /portal/web-sites  does not represent or endorse the Accuracy or reliability of any advertisements – listings/we are only giving you the informations
  • Street : court road
  • Locality : Manjeri
  • Post Date : 29/06/2022
  • Post No : Prime listing
  • E-mail : leadsnetwork3@gmail.com
  • About The Company : First and best choice for training of hardware and networking courses (MCSE,CCNA,CCNP,CCIE,,A+,N+, REDHAT LINUX AND EXCHANGE SERVER)
  • Industry : Education
We are currently open.
  Open   Close
MondayOpen Today (24 Hours)
TuesdayOpen (24 Hours)
WednesdayOpen (24 Hours)
ThursdayOpen (24 Hours)
FridayOpen (24 Hours)
SaturdayOpen (24 Hours)
SundayClosed

Leave a Reply