സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല : ബി. എ. റീ-അപ്പീയറൻസ് പരീക്ഷകൾ

Add a review

കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയുടെ ബി. എ. (ഒന്നും മൂന്നും സെമസ്റ്ററുകൾ) റീ-അപ്പീയറൻസ് പരീക്ഷകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി. എ. റീ-അപ്പീയറൻസ് പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 17, 18 തീയതികളിലും മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി. എ. റീ-അപ്പീയറൻസ് പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 16,17 തീയതികളിലും നടക്കും. വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍വകലാശാല വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.

 

Leave a Reply