കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ് സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം

Add a review

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 560 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. 560 രൂപ കുറഞ്ഞതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 39320 രൂപയായി.  ഒരു ഗ്രാം  സ്വർണത്തിന് 70 രൂപ കുറഞ്ഞു.  ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 4915 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില.

Leave a Reply